ૐ ગં. ગણપતયે નમઃ ૐ શ્રી શારદાય નમઃ
ૐ શ્રી ગુરૂદેવ દત્તેશ્વરાય નમઃ


શ્રી વાળીનાથ ગૌરવ ગાથા

-:અનુક્રમણિકા:-

 


પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી બળદેવગિરિજી ગુરૂ શ્રી સૂરજગિરિજી મહારાજ
પરમ પૂજ્ય કોઠારી શ્રી ગોવિંદગિરિજી ગુરૂ શ્રી બળદેવગિરિજી મહારાજ
શ્રી વાળીનાથ દશનામ અખાડા (રબારી સમાજ ગુરૂગાદી) મુ.પો. તરભ, તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા (ઉ.ગુ) ટૅલીફોન નં. (૦૨૭૬૫) ૨૮૫૦૨૮